TRAFİK MEVZUATI-TRAFİK YÖNETMELİĞİ

SÜRÜCÜ KURSU DERSLERİ

 • trafik mevzuatı

  AMAÇ : Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, can ve mal güvenliği yönünden; karayollarında trafik düzeninin sağlanması ve trafik güvenliğini ilgilendiren hususlarda alınacak tedbirler ile ilgili olarak, Yönetmelikte düzenlenmesi işaret edilen ve gerekli görülen diğer hükümleri ve bunların uygulanmasına ait esas ve usulleri belirlemektir.

  TRAFİK MEVZUATI

  trafik bilgisi
 • trafik mevzuatı

  KAPSAM VE DAYANAK: Bu Yönetmelik, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na dayanılarak çıkarılmış ve bu Kanun hükümleri çerçevesinde karayollarında ve aksine bir hüküm bulunmadıkça da, Kanun’un 2. maddesinde sayılan yerlerde de uygulanmak üzere;Trafikle ilgili kurallara ve bunların uygulanmasına, Trafiğin düzenlenmesi ve denetimine, Araçların tescili, teknik durumları, muayenelerine ve karayollarında sürülmeleri sırasında alınacak tedbirlere, Araç sürücülerinin sınavları ve belgelerinin verilmesine, Karayolundan faydalananların hak ve yükümlülüklerine, eğitimine, Uygulayıcı kurul ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları ile işbirliği ve koordinasyon düzenine, Trafikle ilgili diğer hususlara, İlişkin konulardaki esas, usul, şekil ve şartlara ait hükümleri kapsar.

  TRAFİK MEVZUATI

  trafik bilgisi
 • trafik mevzuatı

  KURULLAR, KURULUŞLAR, KOMİSYONLAR, GÖREV VE YETKİLERİ GÖREVLİ KURULLAR VE KURULUŞLAR.  KARAYOLU GÜVENLİĞİ YÜKSEK KURULU VE KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ KURULU:
  Karayolu güvenliği konusunda hedefleri tespit etmek, uygulatmak ve koordinasyonu
  sağlamak amacıyla aşağıdaki kurullar oluşturulmuştur.

  TRAFİK MEVZUATI

  trafik bilgisi
 • trafik mevzuatı

  KARAYOLU GÜVENLİĞİ YÜKSEK KURULU:Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu Başbakanın başkanlığında, Adalet, İçişleri, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Orman Bakanları ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Bağlı Olduğu Bakan ile Jandarma Genel Komutanı, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Emniyet Genel Müdürü ve Karayolları Genel Müdüründen oluşur. Gereği halinde diğer bakanlar da Kurula çağrılabilir. Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu, Trafik Hizmetleri Başkanlığınca hazırlanarak, Karayolu Trafik Güvenliği Kurulunca uygun görülen önerileri değerlendirerek karara bağlar ve kararların yaşama geçirilmesi için gerekli koordinasyon önlemlerini belirler. Kurul yılda iki defa olağan, Başbakanın gerek görmesi halinde de olağanüstü olarak, gündemle toplanır. Kurulun sekretarya görevi Emniyet Genel Müdürlüğü’nce yapılır. Kurulun çalışmasına ilişkin esas ve usuller, Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

  TRAFİK MEVZUATI

  trafik bilgisi
 • trafik mevzuatı

  Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu, Trafik Hizmetleri Başkanlığınca trafik hizmetlerinin çağdaş ve güvenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla önerilen veya katılacak temsilcilerce önerilecek önlemlerin uygulanabilirliğini tartışarak karara bağlar. Kurul, katılması gereken üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar verir. Kurulun sek-retarya görevi, Trafik Hizmetleri Başkanlığı Kurullar Şube Müdürlüğü’nce yerine getirilir.

  TRAFİK MEVZUATI

  trafik bilgisi
 • trafik mevzuatı


  KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:
  Trafikle ilgili kuruluşlar arasında koordinasyon sağlanmasına ilişkin önerilerde bulunmak, Trafik kazalarının azaltılmasına ilişkin önerilerde bulunmak, Uygulamada görülen aksaklıkları tespit edip, giderilmesine yönelik önerilerde bulunmak, Yasal düzenlemelerden kaynaklanan eksiklikleri belirlemek ve ilgili kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak, Karayolu güvenliğinin geliştirilmesi için plan hazırlamak, Hazırlanan planlar çerçevesinde bir ihtiyaç programı önermek ve çalışmalar için lazım olan kredi miktarı hakkında görüş bildirmek, Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesinin verdiği hizmetler için uygulayacağı fiyat tarifesi hakkında görüş bildirmek, Fahri trafik müfettişi adaylarını Karayolu Güvenliği Yüksek Kuruluna önermek.

  TRAFİK MEVZUATI

  trafik bilgisi
 • trafik mevzuatı

  Karayollarının bakım, yapım ve işletmesinden sorumlu tüm kurum ve özel kuruluşların projelerini yapan ve uygulayan yetkili ve sorumlu kişilere çağdaş ilim ve teknik esaslarına uymaları konusunda önerilerde bulunmak, Gerektiği hallerde Türk Karayolu Güvenliği birimlerini temsilen yabancı heyetlerle görüşmek. Bu Kanunla ve trafik hizmetleri konusunda diğer kanunlarla verilen görevler; İçişleri Bakanlığı’nca, Bu kanunla yetkili kılınan diğer bakanlık, kuruluş ve belediyelerce, İçişleri Bakanlığı ile işbirliği içerisinde,Yürütülür. Görevli bakanlık, kurum ve kuruluşların trafikle ilgili birimlerinin kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarına ait esaslar, Karayolları Trafik Kanunu’na ve teşkilat kanunlarına uygun olarak hazırlanan özel yönetmelik veya yönergelerinde gösterilir.

  TRAFİK MEVZUATI

  trafik bilgisi
 • trafik mevzuatı

  ASKERİ MAHALLERDE TRAFİĞİN DÜZENLENMESİ: Silahlı Kuvvetlere ait her çeşit bina ve tesisin iç bölümlerindeki trafik düzenlemeleri dışında, mülki idari amirinin isteği ve garnizon komutanının uygun görmesi halinde, merkez komutanlıklarına aşağıdaki esas ve şartlara uyulmak suretiyle gerekli görülen yerlerde ve hallerde geçici olarak trafiği düzenleme yetkisi verilebilir. Askeri bina, tesis veya birliklerin bulunduğu yerin, bu yerlere ulaşan yollar ile bağlantı ve geçiş yollarında veya giriş çıkışlardaki trafiğin yetkili trafik zabıtası veya genel zabıtanın denetiminden uzak olmak,

  TRAFİK MEVZUATI

  trafik bilgisi
 • trafik mevzuatı

  Askeri bina ve tesisin konumu veya kullandığı hizmet amacı bakımından, bulunduğuyerdeki yol ve trafik durumu dolayısıyla trafik güvenliği açısından belli zamanlarda tedbirler alınmasının mecburi görülmesi, hallerinde, belirlenen yerlerde, belirtilen süre ve şartlara uygun şekilde uygulamak üzere, özel işaretli ve eğitilmiş askeri personel, geçici olarak trafiği düzenlemekle yetkili kılınabilir. Ancak, bu yetki trafik zabıtasının görevine müdahale şeklinde kullanılamaz. Yetkili kılınan personel, talimatlarına uymayan sürücülere ait araç plakalarını tespit ederek mahalli trafik birimine bildirirler.

  TRAFİK MEVZUATI

  trafik bilgisi
 • trafik mevzuatı  EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK ZABITASI KURULUŞLARI, GÖREV VE YETKİLERİ:
  Trafik kuruluşlarının çalışma şekil ve şartları, görevlendirilecek personelin nitelikleri, seçimi, çalışma usulleri, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hususlar ilgili mevzuatta gösterilmiştir. Trafik Zabıtası Dışındaki Polis Hizmet Birimlerinin Görev ve Yetkileri Emniyet Teşkilatının trafik zabıtası dışındaki hizmet birimlerinde görevli emniyet hizmetleri sınıfı personelinin trafik hizmetlerine ilişkin görev esasları ile yetki sınırları aşağıda gösterilmiştir. Trafik denetleme birimlerinin kurulmuş olduğu yerlerde; Önleyici zabıta olarak emniyet hizmetleri sınıfından her kademedeki personel, trafik düzeni ve güvenliği açısından görünür şekilde karşılaştıkları olaylara ve suçlara müdahaleye yetkilidir. Bu yetki; Trafik düzensizliğini yaratanları uyarma,

  TRAFİK MEVZUATI

  trafik bilgisi
 • trafik mevzuatı

  Trafik suçu işleyenlerin araç plakalarını trafik zabıtasına bildirme, gerekli hallerde duruma müdahale edilmesini isteme, Müdahalenin mümkün olamayacağının anlaşılması halinde durumu bir tutanakla tespit ederek trafik zabıtasına iletme, hallerine münhasır olmak üzere kullanılır. Trafik denetleme birimlerinin kurulmadığı yerlerde; polis birim amirleri; trafiğin düzenlenmesi ve trafik suçlarına el konulmasına ilişkin hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli ve yetkilidirler. Birim amirleri bu görevlerini; varsa, kadrosu trafik olan denetleme personeli ile yoksa kendi personeli arasından seçip trafik denetleme birimlerinden en az bir hafta kurs görmüş personeli görevlendirmek suretiyle aşağıdaki esas, usul ve şartlara uygun olarak yürütür.

  TRAFİK MEVZUATI

  trafik bilgisi
 • trafik mevzuatı

  Görev alanı içine giren belediye sınırları içindeki yollarda park düzeni, işaretleme, yaya ve okul geçitlerini belirleme ve benzeri konulardaki trafiğin düzenlenmesine ilişkin hususlarda yaptığı tespitleri teklif halinde yetki durumuna göre il veya ilçe trafik komisyonlarına ileterek, karara bağlanmasını ve uygulamaya konulmasını sağlar, uygulamayı izler ve denetler. Trafik
  düzensizliğine neden olan; duraklama ve park etmelere engel olunmasını, trafik tıkanık ve sıkışıklıklarının giderilmesini, pazar kurulan yerlerde, bayram ve törenlerde tedbirler alınmasını sağlar. Trafik suçu işleyenler hakkında suç veya ceza tutanağı düzenlemek ve düzenlenen tutanaklardan; mahkemelik suçlara ait olanların ilgili mahkemeye, para cezası tahsil ve takibini gerektirenlerin de ilgili kuruluşuna iletilmesini sağlar.

  TRAFİK MEVZUATI

  trafik bilgisi
 • trafik mevzuatı

  JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI JANDARMA TEŞKİLATI TRAFİK BİRİMLERİ: Trafik zabıtasının bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde polis; polisin ve trafik teşkilatının görev alanı dışında kalan yerlerde de jandarma, trafik eğitimi almış subay, astsubay ve uzman jandarmalar eliyle yönetmelikte belirtilen esas ve usullere uygun olarak trafiği düzenlemeye ve trafik suçlarına el koymaya görevli ve yetkilidir. Bu madde hükümlerine göre jandarma ve polisin görev yapacağı karayolları, vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, jandarma ve polis yetkililerinden oluşturulacak bir komisyon tarafından protokol ile tespit edilir. Jandarma Teşkilatının trafik hizmetlerine ilişkin çalışma şekil ve şartları, görevlendirilecek personelin nitelikleri, seçimi, çalışma usulleri ve sorumluluklarına ait hususlar Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenir.

  TRAFİK MEVZUATI

  trafik bilgisi
 • trafik mevzuatı

  TRAFİK HİZMETLERİNDE, JANDARMA TEŞKİLATININ GÖREV VE YETKİLERİ: Jandarmanın trafik hizmetlerinde görevli personeli; trafiğin düzenlenmesi ve trafik suçlarına el konulmasına ait olarak aşağıda gösterilen hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli ve yetkilidir. Kontrolünden sorumlu olduğu karayolları üzerinde araçları ve bu araçlarda bulundurulması gereken belge ve gereçleri, sürücüleri ve bunlara ait belgeleri, sürücülerin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin kural dışı hareketlerini denetlemek, duran veya akan trafiğin düzenlenmesini ve yönetilmesini sağlamak, Meydana gelen trafik kazalarına el koymak, kazanın oluş nedenlerini tüm kusurlu unsurlara göre incelenerek, iz ve delillerini tespit etmek, adli işlemlere ve istatistiki bilgilere esas olmak üzere kaza tespit tutanağı tanzim etmek veya ettirilmesini sağlamak,

  TRAFİK MEVZUATI

  trafik bilgisi
 • trafik mevzuatı

  Trafik kazaları sonucu, yolun trafiğe kapanmış olması halinde, kazaya ait iz ve delilleri kaybolmayacak şekilde işaretlemek, trafik güvenliği yönünden gerekli tedbirleri almak ve yolun trafiğe açılmasını sağlamak, Ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan trafik kazalarında, kazazedelere ilk ve acil yardımın yapılmasını, en yakın sağlık kuruluşuna götürülmesini, götürülmesi sağlık yönünden sakıncası bulunan yaralılar için de, sağlık personelinin olay mahalline getirilmesini sağlamak, Şehirlerarası akaryakıt istasyonlarında bulundurulması mecburi görülen ilk yardım malzemeleri ile karayolları üzerinde açılacak tesislerle ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca, taşıtlar için bulundurulması mecburi tutulan malzemeleri kontrol etmek, noksan veya uygun durumda bulundurmayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını sağlamak,

  TRAFİK MEVZUATI

  trafik bilgisi
 • trafik mevzuatı

  Meydana gelen trafik kazalarını oluş nedenlerine göre incelemek, tüm kusurlu unsurlara göre değerlendirmek ve sonuçlarına göre gereken tedbirleri almak ve gerektiğinde ilgili kuruluşlara bilgi vermek, (Değişik: RG-18/05/2007-26526) Karayolları Trafik Kanunu’nun suç saydığı bir fiilden dolayı sürücüler hakkında suç veya ceza tutanağı düzenlemek, Cumhuriyet başsavcılıklarının yetkisine giren ihlallere ait tutanakların bir örneğini 7 iş günü içinde yetkili Cumhuriyet başsavcılığına, trafik idari para cezası karar tutanaklarını ise kesinleşme tarihinden itibaren takip ve tahsili için 7 iş günü içinde Maliye Bakanlığı’nca belirlenecek birime veya kuruma göndermek, tutanakların kaydedildiği listeleri ise, örneğine uygun olarak düzenleyip ve onaylayarak Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Merkezine iletilmek üzere ilgili trafik kuruluşuna gönderilmesini sağlamak,

  TRAFİK MEVZUATI

  trafik bilgisi
 • trafik mevzuatı

  Karayolları Trafik Kanunu’nun 116 ncı maddesi uyarınca sürücüsü tespit edilemeyen araçların tescil plakalarına göre tutanak düzenlemek, işlenmiş olan suç mahkemece ceza tayinini gerektiriyorsa, tutanağın mahkemeye, trafik zabıtasının yetki sınırları içerisinde kalan suçlardan ise adres tesbiti için sürücü veya sahibine tebligat yapılmak üzere aracın tescilinin yapıldığı il trafik kuruluşuna göndermek, Sorumluluk sahaları üzerindeki karayollarında yapılacak milli ve milletlerarası yarış ve koşularla ilgili olarak bu Yönetmelikte belirlenen esaslar doğrultusunda gerekli trafik tedbirlerini almak ve koşuların güvenli şekilde yürütülmesini sağlamak,

  TRAFİK MEVZUATI

  trafik bilgisi
 • trafik mevzuatı


  Sorumluluk alanlarının kesin hatları ile belirlenmesini sağlamak, icabında trafik zabıtası ile müşterek kontroller yapmak amacı ile mülki amire teklif ve önerilerde bulunmak, bu konuda hazırlanarak mülki amirce onaylanıp yürürlüğe konulan protokolle verilen görevleri yapmak, Mevsim şartlarına, milli ve dini bayramlara, turizm bölgeleri ve mevsimlerine, haftanın günlerine ve günün muhtelif saatlerine göre trafiğin arz ettiği genel durum dikkate alınarak, kontrol hizmetlerinin kendi sorumluluk sahasındaki tüm yollara yaygınlaştırılması ve devamının sağlanması amacıyla günlük, aylık veya mevsimlik kontrol programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak, Çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlara, karayolu yapısında yapılacak çalışmalar sırasında ve çalışma mahallinde trafik akımı ve güvenliği yönünden,

  TRAFİK MEVZUATI

  trafik bilgisi
 • trafik mevzuatı


  Karayolları Trafik Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılmış yönetmeliklerde belirlenen tedbirlerin alınması, yeterli ve uygun olmaması veya yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşun talebi halinde, gerekli tedbirleri aldırmak, bu çalışmalar sırasında meydana getirilen tehlikeli durum ve engelleri, bütün sorumluluk bunları yaratan kişilere ait olmak üzere, ortadan kaldırtmak ve yapılan masrafları sorumluları ödettirilmesine ait işlemleri yürütmek, Karayolları Genel Müdürlüğü yol ağı dışındaki yollarda trafik düzenlemede kullanılan işaret levhaları, ışıklı ve sesli işaretler, yer işaretlemeleri ile benzeri trafik işaretlerinin görülen eksikliklerini ilgili kuruluşlara bildirmek, m) Ayrıca, Karayolları Trafik Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılmış olan yönetmeliklerle jandarmaya verilen diğer görevleri yapmak.

  TRAFİK MEVZUATI

  trafik bilgisi
 • trafik mevzuatı

  BAKANLIKLAR, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN GÖREV VE YETKİLERİ.  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN GÖREV VE YETKİLERİ;
  Okul öncesi, okul içi ve okul dışı trafik eğitimini düzenleyen trafik genel eğitim planı hazırlamak ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak uygulamak. Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için 123. madde gereğince sürücü kursları açmak, özel sürücü kursu açılmasına izin vermek, bunları her safhada denetlemek. Resmi ve özel kurslarda eğitilenlerin sınavlarını yapmak, başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak. Karayolları Trafik Kanunu’nun 125 inci maddesi uyarınca ilköğretim ve orta öğretim okullarında, ders programlarına eğitim amacıyla zorunlu uygulamalı trafik ve ilk yardım dersleri koymak. Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemek.

  TRAFİK MEVZUATI

  trafik bilgisi
 • trafik mevzuatı

  BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN GÖREV VE YETKİLERİ


  KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN TRAFİKLE İLGİLİ GÖREV VE YETKİLERİ;
  Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak tedbirleri almak ve aldırmak. Tüm karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek. Trafik ve araç tekniğine ait görüş bildirmek, gereğinde karayolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak. Erişme Kontrollü Karayolları Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında, İçişleri Bakanlığı’nın uygun görüşü alınmak suretiyle, bu Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek.

  TRAFİK MEVZUATI

  trafik bilgisi
 • trafik mevzuatı

  Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve karayollarında gerekli önleyici teknik tedbirleri almak. Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında trafik güvenliğini ilgilendiren kavşak, durak yeri, aydınlatma, yol dışı park yerleri ve benzeri tesisleri yapmak, yaptırmak veya diğer kuruluşlarca hazırlanan projeleri tetkik ve uygun olanları tasdik etmek. Yetkili birimlerce veya trafik zabıtasınca tespit edilen trafik kaza analizi sonucu, altyapı ve yolun fiziki yapısı ile işaretlemeye dayalı kaza sebepleri göz önünde bulundurularak gerekli görülecek tedbirleri almak. Araçların ağırlık kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve aykırı görülen hususlar hakkında suç veya ceza tutanağı düzenlemek. (Mülga: RG-18/05/2007-26526) (Değişik: RG-18/05/2007-26526) Karayolları Trafik Kanunu’nun 13, 14, 16, 17, 18, 47/a ve 65 inci maddeleri hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında suç veya ceza tutanağı düzenlemek

  TRAFİK MEVZUATI

  trafik bilgisi
 • trafik mevzuatı

  47. maddenin (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen kural ihlallerinin tespiti halinde, durumu bir tutanakla belirlemek ve gerekli işlemin yapılması için en yakın trafik kuruluşuna teslim etmek, Arazi vitesi olmayan otomobillerle zirai traktörler dışındaki her cins aracın fenni muayeneleri yapılırken, aracın sefer görev emri belgelerinin kontrol edilmesinden fenni muayeneyi yapan makamlar sorumludur. Taşıt Sefer Görev Emri verildiği halde tatbikat çağrısına uymayan veya adresinde bulunmayan taşıtlar fenni muayene istasyonuna bildirilir; bu tür araçların muayenesi yapılmaz. Karayolları Trafik Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılmış olan yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.

  TRAFİK MEVZUATI

  trafik bilgisi
 • trafik mevzuatı

  SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN GÖREV VE YETKİLERİ  SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN GÖREV VE YETKİLERİ AŞAĞIDA:
  Karayollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamak. Trafik kazalarında yaralananların en kısa zamanda sağlık hizmetlerinden istifadelerini temin etmek üzere, İçişleri Bakanlığı’nın ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşü de alınarak karayolları üzerinde ilk yardım istasyonları kurmak, bu istasyonlara gerekli personeli, araç ve gereci sağlamak. Her ilde trafik kazaları için eğitilmiş sağlık personeli ile birlikte yeteri kadar ilk ve acil yardım ambulansı bulundurmak. Bu Kanunla ve mevzuatla verilen trafikle ilgili diğer görevleri yapmak

  TRAFİK MEVZUATI

  trafik bilgisi
 • trafik mevzuatı

  Üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, acil olarak kendilerine getirilen trafik kazası geçirmiş kişilere, Sağlık Bakanlığı tarifesini uygulamak suretiyle, vermiş oldukları hizmetlerin bedelinin tamamını yükümlü sigorta şirketlerinden tahsil ederler. Sağlık Bakanlığı bu görevlerin yerine getirilmesi ile ilgili olarak; verilen hizmetlerin bedellerini yükümlü sigorta şirketlerinden tahsil etmek için Maliye Bakanlığı’nın görüşünü alarak döner sermaye saymanlığı kurar. Bu amaçla döner sermaye saymanlığı tarafından tahsil edilen gelirin tamamı, bu Kanun ile Sağlık Bakanlığı’na verilen görevlerin yerine getirilmesinde kullanılır. (Değişik dördüncü fıkra: RG-18/05/2007-26526) Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan harcamaların tamamı, Sağlık Bakanlığı Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletmesine 8 iş günü içinde yükümlü sigorta şirketlerince ödenir.

  TRAFİK MEVZUATI

  trafik bilgisi
 • trafik mevzuatı

  Sağlık Bakanlığı Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletmesinin verdiği hizmetler için uygulayacağı fiyat tarifesi, Karayolu Trafik Güvenliği Kurulunun da uygun görüşü alınarak Sağlık Bakanlığı’nca belirlenir. Sigorta şirketleri, zorunlu mali sorumluluk sigortası geçerli teminat limitleri ve şartları dahilinde ödemekle
  yükümlü bulundukları tutarı aşan kısım için Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabına başvurur. Buna ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığı’nın görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

  TRAFİK MEVZUATI

  trafik bilgisi
 • trafik mevzuatı


  ULAŞTIRMA BAKANLIĞI’NIN GÖREV VE YETKİLERİ


  ULAŞTIRMA BAKANLIĞI’NIN İLGİLİ BİRİMLERİ:
  Karayolları Trafik Kanunu açısından karayolu taşımasına ilişkin gerekli eşgüdümü sağlamak Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak, Muayene istasyonlarını denetlemek ve Karayolları Trafik Kanunu’nun 35 inci maddesihükümlerine aykırı hareket edenler hakkında idari para cezasına dair tutanak düzenlemek, Bu maddede belirlenen idari tedbirleri almak, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek, aykırı görülen hususlarla ilgili olarak sorumlular hakkında idari para cezasına dair tutanak düzenlemek, Karayolları Trafik Kanunu ve diğer mevzuatla verilen hizmetleri yapmak, ile görevlidir.

  TRAFİK MEVZUATI

  trafik bilgisi
 • trafik mevzuatı

  TARIM VE KÖY İŞLERİ VE ORMAN BAKANLIKLARININ GÖREV VE YETKİLERİ

  Trafik düzeni ve güvenliği açısından gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak, tedbir almak ve aldırmak, Yol güvenliğini ilgilendiren konulardaki; kavşak, durak yeri, yol dışı park yeri, aydınlatma ve benzeri tesislerin projelerini incelemek ve gerekenleri onaylamak, Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında, Karayolları Trafik Kanunu’nun 17. maddesinde sayılan tesisler için bağlantıyı sağlayacak geçiş yolları yönünden izin vermek, Yetkili birimlerce veya trafik zabıtasınca tespit edilen trafik kaza analizi sonucu karayolu yapısı ve işaretlemeye dayalı kaza nedenleri göz önünde bulundurularak gerekli tedbirleri.

  TRAFİK MEVZUATI

  trafik bilgisi
 • trafik mevzuatı

  BELEDİYELERİN TRAFİK BİRİMLERİ BELEDİYE BAŞKANLIKLARI


  Karayolları Trafik Kanunu, bu Yönetmelik ve Kanuna dayanılarak çıkarılan diğer yönetmeliklerle verilen görevleri, Kanun’un 10 uncu maddesi uyarınca kurdukları trafik hizmetleri birimleri aracılığı ile yürütür. Bu birimler, belediyelerin iş kapasitesine göre “Belediye trafik şube müdürlüğü”, “Belediye trafik şefliği” ve ya “Belediye trafik memurluğu” olarak adlandırılır. Büyük illerde belediye trafik şube müdürlüklerine bağlı belediye trafik büro amirlikleri de oluşturulabilir. Bu birimlerde görevlendirilecek idari ve teknik personel sayısı, iş kapasitesine göre belediye başkanlıklarınca belirlenir.

  TRAFİK MEVZUATI

  trafik bilgisi
 • trafik mevzuatı

  BELEDİYELERİN GÖREV VE YETKİLERİ  YAPIM VE BAKIMINDAN SORUMLU OLDUĞU KARAYOLLARINDA;
  Yolun yapısını, trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmak, Yol ve kavşak düzenlemeleri yapmak, Trafiği düzenleme amacı ile, Trafik işaret levhaları, Işıklı ve sesli trafik işaretleri, Yer işaretlemeleri, Temin ve tesis etmek, bunların devamlılığını ve işlerliğini sağlamak, Trafiğin akışını kolaylaştırma, gereksiz durma ve duraklamaları önleme bakımından, trafik akımı programları ile toplu taşıma araçlarının kalkış varış ve ara durakları için zaman tarifeli programlar yapmak ve uygulamaya koymak,

  TRAFİK MEVZUATI

  trafik bilgisi
 • trafik mevzuatı

  Karayolları yapısı üzerinde ve kenarında yapılan çalışmalarda Karayolları Trafik Kanunu’nun 16 ncı maddesi ve bu maddesine göre çıkarılan Yönetmelik hükümleri uyarınca trafik düzen ve güvenliği için gereken tedbirleri almak, aldırmak ve çalışmaları denetlemek, Açık ve kapalı park yerleri (otopark) alt ve üst geçitler yapmak, yaptırmak işletmek ve işletilmesine izin vermek, Karayolları Trafik Kanunu’nun 17. maddesinde sayılan ve belediye sınırları içerisindeki karayolları kenarında yapılacak veya açılacak olan tesisler için Yönetmeliğinde belirlenen şartlara göre izin vermek, Halkın trafik eğitimine katkıda bulunmak üzere; çocuk trafik eğitim parkları yapmak ve yapılmasına izin vermek, Yaya ve taşıt yollarında yayaların ve araçların hareketlerini zorlaştıran ve trafiği tehlikeye düşüren, motorlu araçlar dışındaki her türlü engeli ortadan kaldırmak,

  TRAFİK MEVZUATI

  trafik bilgisi
 • trafik mevzuatı

  Trafik için tehlike teşkil eden ancak, kaldırılması mümkün olmayan engelleri gece veya gündüze göre kolayca görülebilecek şekilde işaretlemek, (Yol işgaline ilişkin Belediye Mevzuatı hükümleri saklıdır.) Yol yapısı veya işaretleme yetersizliği yüzünden trafik kazalarının vuku bulduğu yerlerde, yetkililerce teklif edilen tedbirleri almak, Karayolları Trafik Kanunu’nun 22. maddesi (d) bendine göre tarım kesiminde kullanılanlar hariç il trafik komisyonlarından karar almak şartıyla motorsuz taşıtlardan gerekli görülenlerin tescilini yapmak, Karayolları Trafik Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak. Belediyeler bu hizmetlerini; il ve ilçe trafik komisyonlarınca alınan kararlara da uyulmak suretiyle mahalli trafik zabıtası ile işbirliği ve yon halinde yürütürler.

  TRAFİK MEVZUATI

  trafik bilgisi
 • trafik mevzuatı

  Belediyeler bu madde ile görev verilen hizmetlerin denetimi dışında, trafiği denetleyemez ve hiçbir halde trafik suç ve ceza tutanağı düzenleyemezler. Bu birimlerde hizmet gören personelden resmi kıyafetli olanlar özel işaret taşır. Trafik zabıtası ile belediye trafik birimleri arasındaki işbirliği ve koordinasyon esaslarına ilişkin diğer hükümler beldenin özelliğine göre bir protokolle belirlenebilir.

  TRAFİK MEVZUATI

  trafik bilgisi
 • trafik mevzuatı


  KOMİSYONLAR İL VE İLÇE TRAFİK KOMİSYONLARININ KURULUŞU İLE GÖREV VE YETKİLERİ

  İl ve İlçe Trafik Komisyonları İl sınırları içinde mahalli ihtiyaç ve şartlara göre trafik düzeni ve güvenliği bakımından yönetmelikte gösterilen konular ve esaslar çerçevesinde, illerde vali veya yardımcısının başkanlığında, belediye, emniyet, jandarma, milli eğitim, karayolları ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonuna bağlı ilgili odanın temsilcileri; valilikçe uygun görülen trafikle ilgili üniversite, oda, vakıf ve kamuya yararlı dernek veya kuruluşların birer temsilcisinden oluşan il trafik komisyonu, ilçelerde kaymakamın başkanlığında, aynı kuruluşların yöneticileri veya görevlendirecekleri temsilcilerinin katıldığı ilçe trafik komisyonu kurulur.

  TRAFİK MEVZUATI

  trafik bilgisi
 • trafik mevzuatı

  Kuruldaki üniversite, vakıf ve kamuya yararlı dernek veya kuruluşların temsilcilerinin toplam sayısı 3’ü geçemez. Kuruluşu bulunan yerler hariç, ilçe trafik komisyonlarına karayolları temsilcisinin katılması zorunlu değildir. Gündem konuları vali veya kaymakamlar tarafından belirlenir. Bu komisyonlara, oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere, diğer kuruluş temsilcileri de çağrılabilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. İl trafik komisyonu kararları valinin onayı ile yürürlüğe girer. İl ve ilçe trafik komisyonu kararlarını bütün resmi ve özel kuruluşlar uygulamakla yükümlüdür. İlçe trafik komisyonu kararları, il trafik komisyonunca incelenip vali tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

  TRAFİK MEVZUATI

  trafik bilgisi
 • trafik mevzuatı

  İL VE İLÇE TRAFİK KOMİSYONUNUN GÖREV VE YETKİLERİ


  İl sınırları içinde mahalli ihtiyaç ve şartlara göre trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak, Trafiğin düzenli bir şekilde akımını sağlamak bakımından alt yapı hizmetleri ile ilgili tedbirleri almak, trafikle ilgili sorunları çözümlemek, bütün ülkeyi ilgilendiren Karayolu Trafik Güvenliği Yüksek Kurulunun müdahalesini gerektiren hususları İçişleri Bakanlığı’na iletmek, Karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik düzeni ve güvenliği yönünden belediye sınırları içinde ticari amaçla çalıştırılacak yolcu ve yük taşıtları ile motorsuz taşıtların çalışma şekil ve şartları, çalıştırılabileceği yerler ile güzergahlarını tespit etmek ve sayılarını belirlemek, Gerçek ve tüzel kişiler ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlara ait otopark olmaya müsait boş alan,

  TRAFİK MEVZUATI

  trafik bilgisi
 • trafik mevzuatı

  arazi ve arsaları geçici otopark yeri olarak ilan etmek ve bunların sahiplerine veya üçüncü kişilere işletilmesi için izin vermek, izin verilen otoparklar ile karayolu üzerindeki diğer park yerlerinde özürlüler için işaretlerle belirlenmiş bölümler ayrılmasını sağlamak, Karayollarının bir kısmının veya tamamının yoldan faydalananların bir kısmına veya tamamına kapatılmasına, park edilecek yerler ile zaman ve süresinin ve araçların geliş ve gidiş yollarının ve yollara konulacak trafik işaretlerinin yerlerinin belirlenmesine karar vermek, Karayollarında gerekli hal ve yerlerde en çok ve en az hız limitine göre yeniden hız sınırlarını belirlemek, Karayolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikle verilen diğer görevleri yapmak. İl trafik komisyonları belediye sınırları içinden geçen devlet ve il yolları ile ilgili hususlarda Karayolları Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşünü almak zorunludur.

  TRAFİK MEVZUATI

  trafik bilgisi
 • trafik mevzuatı

  KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU İLE İLGİLİ ÇIKARILAN DİĞER YÖNETMELİKLER

  Trafik işaretleri hakkında yönetmelik. Karayolları kapsamında yapılacak ve açılacak tesisler hakkında yönetmelik. Karayolu trafik güvenliğinin sağlanması yönünden,yolun yapısında yapılacak her türlü çalışmalarda alınacak tedbirler ile Karayolu dışında,kenarında veya üzerindeki diğer levhalar,ışıklı işaretler hakkında yönetmelik. Araçların imal tadil montajı hakkında yönetmelik. Tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması hakkında yönetmelik . Trafik kuruluşları ile personelin görev ve çalışma yönetmeliği. Trafik para cezalarının tahsilinde ve takibinde uygulanacak esas ve usuller ile kullanılacak belgeler hakkında yönetmelik. Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu yönetmeliği. Çocuk trafik eğitim parkları yönetmeliği. Trafik hizmetlerini geliştirme fonu yönetmeliği.

  TRAFİK MEVZUATI KONUSU BİTTİ-BİR SONRAKİ KONUYA GEÇEBİLİRSİNİZ.

  trafik bilgisi

DİREKSİYON KURSU DERSLERİ

SÜRÜCÜ KURSU TEORİK DERSLER

EHLİYET SINAVI ONLİNE DERSLER

TRAFİK BİLGİSİ DERSLERİ

ÇEVRE BİLGİSİ DERS NOTLARI

TRAFİK İŞARETLERİ

Direksiyon dersi, düşük riskte araç kullanma, yol güvenliği

Yollarımızın, kullanan herkes için güvenli olmasını sağlamak nedeniyle, yolda kazaları önleyecek şekilde araç kullanacağınızı bilmeniz çok önemlidir. Sürücülerin, yolcuların, motosiklet ve bisiklet sürücüleri ile yayaların, tümünün yolu paylaşırken sorumluluklarını bilmeleri gerekir. Yollarda meydana gelen trafik kazalarına bağlı ölüm olaylarının başlıca nedenleri aşırı hız, içkili araç kullanma, yorgunluk ve emniyet kemerinin...

Bakırköy direksiyon dersi TSBM

Çok az sayıda insan, yakın çevresindeki sürücüleri örnek alarak, gözlemleyip, kişisel kabiliyet ve gayretleri ile belirli bir sürede öğrenerek, yeterli olgunlukta kendiliğinden bir sürücülük modeli geliştirebilir. Öğrenme konusunda, sadece araba kullanmak değil, farklı becerilerde de, teorik bilgilerin örneklerle beslenmesi, pratik uygulamalarla zamanla olgunlaştırılması, sonuç verme olasılığı daha yüksek bir yöntemdir....

Kadıköy özel direksiyon dersi

02 Temel sürüş becerileri merkezi olarak, Kadıköy ilçesinde özel direksiyon dersleriyle; Aday sürücülere eğitim sürecinde, profesyonel usta direksiyon eğitmenlerimiz eşliğinde, etkili özel direksiyon dersi yöntemleriyle, olumlu ve kalıcı  sürüş deneyimi kazanmalarına, sürüş becerileri edinmelerine ve daha güvenli sürücüler haline gelmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktayız. Bir aday sürücü iseniz, Kadıköy genelinde vermiş olduğumuz özel direksiyon dersleri sayesinde; Güvenli araç kullanma becerilerinin yanı sıra, trafik...

Özel direksiyon kursu

Özel direksiyon kursu

Araçlar hayatımız içerisinde vazgeçilmez mutlak ihtiyaçlardır. Günümüzde ihtiyacımız olan ve arabayla yapılması gereken işlerimizi, araba olmadan halletmek zor.  Bu nedenle, hemen hemen, tüm ailelerin kapısının önünde, modelli ya da modelsiz bir araba mevcut. Araba kullanmak herkes için bir özgürlük, hem de keyifli bir eylemdir. Kullanmak için bir sürücü ehliyetine ihtiyacınız var. Mevcut standartlarda, Türkiye de bir ehliyet sahibi olmak kolay gibi...
15 Eki, 2012 kategori: MAKALELER
Araba kullanmayı öğreniyoruz

Araba kullanmayı öğreniyoruz

İnsanız çok benzeriz birbirimize. Ama insanız yaratıkların en çeşitlisi. Her insan benzer bir öğrenim sürecinden geçse de bunu yaparken birbirinden bir hayli farklı yöntemler kullanabiliyor. Az sayıda insan, bir konuyu teorik olarak dinleyip kendi geçmiş tecrübeleriyle hızlı bir şekilde ilişki kurup algısında yeterli olgunlukta bir model kurabilir. Çoğumuz için teorik...
10 Eki, 2012 kategori: MAKALELER
Direksiyon dersi-sürüş güvenliği, emniyet kemeri

Direksiyon dersi-sürüş güvenliği, emniyet kemeri

Yollarda meydana gelen trafik kazalarına bağlı ölüm olaylarının başlıca nedenleri aşırı hız, içkili araç kullanma, yorgunluk ve emniyet kemerinin takılmamasıdır. Bir emniyet kemerinin temel işlevi çarpma anında oluşabilecek etkileri vücudun daha güçlü bölgelerine yönlendirerek ölüm ve yaralanma riskini azaltmaktır. Bu açıdan emniyet kemerleri kaza önleyici değil, başta kafa ve göğüs...
Otomatik vites direksiyon dersi

Otomatik vites direksiyon dersi

Olumlu sürüş becerilerine ve olumlu sürücü tutumlarına sahip sürücülerin, trafik ortamı içerisinde, diğer yol kullanıcılarının mal ve can güvenliğine zarar verme gibi bir durumu, hemen hemen yok denecek kadar azdır. Pervasız, agresif ve kontrolsüz sürücüler, diğer yol kullanıcıları için (yayalar, hayvanlar, sürücüler v.b gibi) her an risk içerir bir durumda...

Direksiyon dersi, Düşük Riskte Araç Kullanma, Gözlemek

Araç kullanmanın her zaman riski vardır. Ancak ‘düşük riskli’ araç kullanmayı hedeflemeniz gerekir. Düşük riskli araç kullanan bir sürücünün çevreyi gözleme yeteneği, hız denetimi ve aracın yol pozisyonunu denetleme becerileri iyidir. Gözlemek eyleminin sürücülük literatüründe anlamı dikkatle bakmak, korumak kollamak, izlemek, yapılan eylem üzerinde yoğunlaşmak, çevreyi düzenli olarak kontrol etmektir....